Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Božie dielo trvá na vekyPríloha časopisu Ze slov pravdy a lásky

Je málo ľudí, ktorí po sebe zanechajú nejaké dielo. Dielo totiž je oveľa viac než práca. Každý normálny človek pracuje a rád pracuje, ale len veľký človek je schopný vytvoriť dielo.

Dielo žije i po smrti tvorcu.  Spomeňme si na Alešove kresby, Smetanovu hudbu, Myslbekove sochy, Březinove básne. Všetky tieto diela stále a stále hovoria k nášmu srdcu, sú nám útechou v ťažkých dobách a radosťou a chválou v každom čase.

Ale predsa o žiadnom z nich sa nedá povedať, že by trvalo naveky. To môžeme prehlásiť iba o jedinom diele – o diele Božom.

Nechceme tu hovoriť o diele stvorenia. Máme na mysli iné Božie dielo, ktorého sláva a krása ďaleko prevyšuje slávu stvorenia. Je to dielo môjho a tvojho spasenia.

Toto dielo zveril Boh svojmu milému Synovi, Pánovi Ježišovi, aby ho vykonal. Poslal Ho sem preto, aby dal svoj život ako výkupnú cenu za nás: „...ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28)

Božia láska k nám poslala Pána Ježiša na kríž, ako nám potvrdzuje Písmo: „Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“ (R 5,8) „Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných.“ (R 5,6)

Obeť Pána Ježiša je dielo Božej lásky k nám. Je to dielo vykúpenia. Má trvalú, chce Boh prijať a spasiť. A preto v mene Pána Ježiša, ktorý zvolal na kríži: „Je dokonané!“ (J 19,30), dáva až podnes hlásať posolstvo vykúpenia, odpustenia hriechov, ktoré môžeš aj ty dostať vierou v Krista.

Apoštoli a prví kresťania spojovali odpustenie hriechov, svoje spasenie a ospravedlnenie s týmto Kristovým dielom. Ako si ho len cenili a hlásali ho! Aká krása tohto diela sa nám vyjavuje z ich spisov! O tom sa dočítaš v Biblii, vo svätom Písme. Obráť sa po svetlo do tejto knihy a spoj i svoje spasenie s týmto naveky platným Božím dielom, vykonaným prostredníctvom Pána Ježiša Krista za nás.