Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Svedectvo Boha o Pánovi Ježišovi KristoviPán Ježiš je Boh Stvoriteľ
 • „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho...“
 • „Boh stvoril všetko skrze Ježiša Krista.“
 • „On povedal a stalo sa, rozkázal a postavilo sa.“
 • „...ktorý nesie všetko slovom svojej moci...“
 • „Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno, i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí.“
 • „Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Ony zahynú, ale ty vždy trváš, všetky zostarnú ako rúcho a zvinieš ich ako plášť a budú zmenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca.“(BIBLIA)

Pán Ježiš je večný Boh Stvoriteľ a Udržiavateľ vesmíru i všetkých bytostí na nebi a na zemi. Nie ľudské teórie, ale božská moc Pána Ježiša vysvetľuje vznik sveta a pôvod človeka. On povoláva k bytiu, aj odvoláva zo sveta.

Pán Ježiš je jediný Spasiteľ

 • „Na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal! Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali, Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.“
 • „a porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo On zachráni svoj ľud od ich hriechov.“
 • „A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.“
 • „...Syn človeka má právo a moc na zemi odpúšťať hriechy.“
 • „...ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ospravedlnení teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista.“
 • „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“ (BIBLIA)

Jediný Pán Ježiš môže odpustiť hriechy kajúcemu hriešnikovi a darovať Božiu spravodlivosť. Jeho krv očisťuje svedomie a Jeho smrť odňala hriech sveta. Nejestvuje ani ďalší spasiteľ ani ďalšia možnosť očistenia.

Pán Ježiš je jediný Pán

 • „Toho istého Ježiša vzkriesil Boh...“
 • „Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, ó, Bože, tvoj Boh olejom plesania nad tvojich účastníkov.“
 • „Seď po mojej pravici, dokiaľ nepodložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám.“
 • „Všetko poddal pod jeho nohy.“
 • „...aby vyznal každý, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.“
 • „A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Boh!“
 • „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba.“
 • „Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým, všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti, v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych.“ (BIBLIA)

Boh vzkriesil a posadil vedľa seba ako Pána a Boha iba Pána Ježiša Krista. Chce, aby sme Ho prijali a poslúchali.Boh opäť pošle svojho Syna na svet. Zruší všetky vlády a založí Božie kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Tam budú všetci, ktorí uverili Bohu, že Pán Ježiš Kristus je večný Boh Stvoriteľ, ich Spasiteľ a Pán.