Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Pätoro súdovSprávne rozdeľuj slovo pravdy
Časopis Ze slov pravdy a lásky,
ročník XIX., jún 1935, číslo 6.

Názov „posledný súd“, ktorý sa hojne vyskytuje v náboženských spisoch, sa v Písme nenachádza vôbec. Dr. Pentecost hovorí správne: „Je ošklivým zvykom, ktorý zaviedol tzv. kresťanský svet, hovoriť o súde ako o jedinej udalosti, ktorá sa má stať na konci sveta, kedy sa postavia všetky ľudské bytosti bez rozdielu, svätí a hriešnici, Židia i pohania, živí i mŕtvi pred veľkým bielym trónom, aby boli súdení. Táto myšlienka je učeniu Písma úplne cudzia.“ Písmo učí o piatich súdoch, ktoré môžeme rozlišovať:
– podľa predmetu súdu,
–podľa miesta súdu,
–podľa času súdu,
–podľa výsledku súdu

1.Súd, ktorý sa týka veriacich

Predmet súdu: Ich hriechy boli súdené.
Čas: rok 30 n.l.
Miesto: Golgota, kríž.
Výsledok: Kristova smrť je ospravedlnením veriacich.

Citáty Písma:

 • „A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto zvané Lebka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota, kde ho ukrižovali...“ (J 19,17-18)
  „Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo...“ (1Pt 2,24) „Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu.“ (1Pt 3,18)
 • „Lebo (Boh) toho, ktorý nepoznal hriechu učinil hriechom za nás, aby sme my boli spravodlivosťou v ňom“ (2K 5,21)
 • „...ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou.“ (Žd 9,26)
 • „...učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov...“ (Žd1,3)
 • „A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi...“ (R 8,1)
 • „Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“(J 5,24)
 • Slovo „súd“ v tomto verši je to isté slovo, ako v evanjeliu Matúša 10,15; Žd 9,27;
  2Pt 2,4.
  Iné slovo je použité v 2K 5,10, kde ide o súd skutkov veriacich (súdna stolica Kristova).

2.Súd nad veriacimi


Predmet súdu: Ich hriechy boli súdené.
Čas: kedykoľvek (počas života)
Miesto: kdekoľvek (počas života)
Výsledok: Prostredníctvom výchovy, čiže trestania sú veriaci naprávaní.

 • „Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdení súc od Pána káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom.“ (1K 11,31-32)
 • „Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec?“ (Žd 12,7)
 • „Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás,
  čo bude koniec tých tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?“ (1Pt 4,17)
 • „...vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Ježiša Krista.“ (1K 5,5)
 • „Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. Ale moja milosť neuhne od neho, ako som urobil, aby uhla od Saula, ktorého som odstránil spred svojej tvári.“ (2S 7,14-15)
 • „Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi: Aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale preto, že si dal tou vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie.“ (2S 12,13-14)
 • „...z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa“ (1Tm 1,20) 


3. Konanie, práce a skutky veriacich budú súdené


Predmet súdu: Ich hriechy budú súdené.
Čas, miesto, výsledok: v príchode Kristovom súdna stolica Kristova "odmena" alebo "škoda", ale sám bude spasený.

Toto je vážna myšlienka, že i keď Kristus sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo a Boh zasľúbil, že na naše hriechy viac nespomenie (Žd 10,17), predsa musí prísť na súd každý skutok. Život a skutky veriaceho človeka musia byť postavené Pánom do pravého svetla.

 • „A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele, buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, či zlé.“ (2K 5,9-10)
 • „A ty čo súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohŕdaš svojím bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou.“ (R 13,10)

Na druhom mieste slová „brat“ a (my) „všetci“ sa opäť vzťahujú jedine na veriacich. Svätý Duch nikdy nezamieňa spasených a zahynutých. Vždy hovorí jasne a jednoznačne. Ak by aj niektorý krvou obmytý svätý neveril, že by vôbec mohol prísť na nejaký súd, odvoláva sa Pavol na Izaiáša, aby ukázal, že to hovorí Pán,že „mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet.“ (R 14,11-12)

Nasledujúce miesto Písma odôvodňuje súd nad skutkami a dielom, ktoré veriaci konali v Pánovi:

„Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo seno slamu - jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak zostanie niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň. (1K 3,11-15)

A nasledovné miesta Písma stanovujú čas tohto súdu:

 • „Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt 16,27)
 • „...a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť, lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravodlivých.“ (L 14,14)
 • „Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu...“ (1K 15,22-23)
 • „A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha.“ (1K 4,5)

Ak pohliadneme na svoje chudobné a kusé dielo, poznávame, ako milostivo a zhovievavo nás viedol a pôsobil nami a pôsobí, že vo všetkej našej práci predsa len nájde niečo, za čo nás pochváli. On však je pôvodca tejto chvály a On ju pôsobí. A to nás istotne veľmi potešuje.

 • „A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok.“ (Zj 22,12)
 • „Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod,“ (2Tm 4,8)

O mieste tohto súdu hovorí Písmo v 1Te 4,17:

 • „...potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“

4. Súd nad národmi


Čas: Pri slávnom Kristovom zjavení.

 • „A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov.“ (Mt 25,31-32)  
 • „A tedy ako sa zberá kúkoľ a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohto sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť.“ (Mt 13,40-41)

Miesto: údolie Jozafat.

 •  „Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili... Nechže sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. Priložte srp, lebo dozrela žatva! Poďte, zídite, lebo preš je plný, pretekajú kade, pretože ich zlosť je veľká. Hromady, hromady zhromaždiť v údolí rozhodnutia! Lebo je blízko deň Hospodinov v údolí rozhodnutia.“ (Joel 3,1-2;12-14)

Výsledok: Niektorí budú spasení, niektorí pôjdu do zahynutia.

 • „A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ (Mt 25,46)

Národy budú súdené podľa toho, ako nakladali s tými, ktorých tam Kristus nazýva „svojimi bratmi“

 • „A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili.“ (Mt 25,41)
 • „A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili... A synov Júdu a synov Jeruzalema ste popredali synom Javáncov, aby ste ich ďaleko odstránili od ich územia. Hľa, ja ich vzbudím z miesta, na ktoré ste ich predali, a obrátim vašu odplatu na vašu hlavu.“ (Joel 3,3;6-7)

Týmito bratmi, ako sa domnievame, sú „ostatky Židov“, ktorí sa obrátia k Pánovi Ježišovi, svojmu Mesiášovi a síce v dobe „Veľkého súženia“, ktoré nastane po vzatí cirkvi k Pánovi a skončí slávnym zjavením sa nášho Pána:

 • „Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.“ (Mt 24,21-22)
 • „A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toto-ho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.“ (Zj 7,14) 
 • „Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchode, toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení... (2Te 2,3-10) 


Dôkazov pre to je oveľa viac, ako by sme tu mohli uviesť. Pretože tento súd nad žijúcimi národmi sa často zamieňa so súdom pred veľkým bielym trónom opísaným v Zjavení 20, 11-15, preto je dobré ukázať rozdiely medzi nimi:
Súd nad žijúcimi národmi - Veľký biely trón

- žiadne vzkriesenie - vzkriesenie

- žijúce národy súdené - "mŕtvi" súdení

- žiadne knihy - knihy sú otvorené

- na zemi - nebo a zem utiekli

- tri skupiny: ovce, kozy, "bratia" - jedna skupina mŕtvi

- v čase, keď sa zjaví Kristus - po tisícročnom kráľovstve


Svätí s Kristom sa zúčastnia tohto súdu a preto nemôžu byť predmetom súdu:

„Alebo či neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak vy máte súdiť svet, či ste nehodní rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie?“ (1K 6,2)

„...až prišiel Starodávny dňov a daný bol súd svätým Najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí.“ (Da7,22)

„A prorokoval aj o nich siedmy od Adama Enoch, keď povedal: Hľa, prišiel Pán so svojimi svätými myriadami učiniť súd proti všetkým ich bezbožníkom pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť, a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, hriešnici, bezbožní.“ (Júda 14-15)

Oba súdy, totiž súd pred veľkým bielym trónom a súd nad žijúcimi národmi, majú spoločnú len jednu vec – Sudcu!

5. Súd bezbožných mŕtvych

Čas: Istý, Bohom určený deň po tisícročnom kráľovstve

 • „Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým, všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorý bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych.“ (Sk 17,31-31)
 • „Ale ostatní mŕtvi neožili až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára.“ (Zj 20,5.7)

Miesto:Pred „veľkým bielym trónom.“

 • „A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené“ (Zj 20,11)

Výsledok:Uvrhnutie do ohnivého jazera.

 • „A ak niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Poznámky:
– Písmo hovorí o súde nad anjelmi.(1K 6,3; Júda 6; 2Pt 2,4)
– Lk 22,30 sa pravdepodobne vzťahuje na sudcov v dobe Božej vlády čiže teokracie, ktorí budú spravovať izraelský ľud. Ide tu viac o správu než o súd (pozri Iz 1,26)

Mnohí čitatelia snáď boli uvedení v zmätok slovom „deň“ v Sk 17,31 a R 2,16; nech si prečítajú teda nasledovné miesta, kde „deň“ znamená dlhšie obdobie (2Pt 3,8; 2K 6,2; J 8,56).