Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Všetko v Kristovi„Lebo písmo hovorí: Nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený.“ (R 10,11)

„Toto som napísal Vám veriacim v meno Syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život, aby ste verili v meno Syna Božieho.“ (1J 5,13)

Aká to prepevná istota každého veriaceho, znovuzrodeného človeka, založená na tej Skale, základe, na ktorom vierou môžeme spočívať, na Pánovi Ježišovi! Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky, nemôže zadržať mocné prúdy Jeho milosti. Keby sme nezabúdali, neustávali stále prinášať obeť chvály Jemu, ktorý nás naveky vytrhol z večnej smrti a daroval nám večný život. Spievame v piesni: „Z neistoty vyvedený, zo tmy k svetlu privedený, na česť Bohu spievam. Z Jeho slova prúd istoty, mocne pre mňa plynie, koho Ježiš raz vykúpil, ten už nezahynie!“ Aká radostná prítomnosť, ktorú môžeme prežívať skrze vieru v spojení s naším Pánom, a ešte slávnejšia budúcnosť nás čaká, keď si nás Pán vezme domov. Túto radosť môžeme prežívať každý deň, ale len vtedy, keď budeme hľadieť, myslieť na to, čo je hore. Keď sa začneme obzerať na seba a veci, ktoré sú okolo nás, čo nájdeme? To, z čoho sme boli vyslobodení: hriech, biedu, trápenie, nepokoj, neistotu, zúfalstvo, strach. Nezamestnávajme sa tým, čo sme urobili, robíme, ale čo urobil a robí náš Pán pre nás. Nerozmýšľajme o tom, akí sme my, ale aký je On a my v Ňom. Potom jasne poznáme to nesmierne bohatstvo milosti a lásky Božej v Pánovi Ježišovi nám darované. Tí, ktorí veria v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, sú uvedení do nového postavenia, v Krista a ukrižovaného a vzkrieseného. Toto postavenie sa dá prijať len vierou vo svedectvo v nás prebývajúceho Svätého Ducha. Apoštol Pavol k nám prevoláva: „Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Sám ten Duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími...“ (R 8,14.16)

Pred naším znovuzrodením bolo naše  postavenie pred Bohom v prvom Adamovi, teraz v druhom, v Kristovi. Predtým v tele, teraz v Duchu. Predtým v smrti, teraz v živote. Boli sme otroci hriechu, teraz sme služobníci Pána Ježiša. Staré veci pominuli, hľa všetko je nové. I keď sa podarí satanovi, aby sa ukázalo pri nás niečo z toho starého, nová prirodzenosť je silnejšia ako stará, ako satan. V sile Ducha Božieho môžeme víťaziť. To nové bude v plnosti zjavené, keď si Pán príde pre svoju Cirkev. Vtedy toto naše porušiteľné telo, ponížené, oblečie neporušiteľnosť, vtedy budeme vzkriesení alebo vychvátení v ústrety Pánovi do oblakov. A tak budeme vždycky s Pánom! Ale nesmieme zabudnúť na slová, ktoré Pavol napísal Títovi, ale aj nám: „...ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov“ (Tt 2,14). Každý znovuzrodený človek by mal vedieť, že je povolaný už tu na zemi oslavovať Boha, nášho nebeského Otca, dôstojným spôsobom, životom, skutkom toho nového človeka. „Lebo sme Jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili“ (Ef 2,10). „Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi...“ (F 2,5). „Ten kto hovorí, že v ňom, je povinný ako On chodil, i sám tak chodiť“ (1J 2,6). Nedá sa tak chodiť, ba ani pomyslieť na také chodenie, obcovanie, robenie dobrých skutkov, bez viery. Ona vylučuje akúkoľvek sebadôveru, spoľahnutie sa na vlastnú silu alebo dôveru vo všetko viditeľné. „A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia“ (Žd 11,1). Všetko z nás, alebo okolo nás je dobré, súce jedine k tomu, aby oslabilo našu vieru, preto nám je treba každého času bdelosti, ostražitosti a modlitby, aby sa nepodarilo nepriateľovi našich duší zakaliť oko našej viery a odvrátiť ho od nášho Pána, od nášho nebeského Otca, od Jeho slova a tých nebeských vecí. Zostaňme v blízkosti svojho Pána, v tom úzkom spojení, hľaďme na Neho, sýťme sa Jeho Slovom, stojme v slobode ktorou nás Kristus oslobodil! Dôverujme mu za každých okolností, nechajme sa mu viesť. On nás vyslobodil, vyviedol z otroctva, hriechu, smrti a chce nás viesť púšťou tohto sveta a istotne dovedie k cieľu, do svojej slávy!