Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

PokojČasopis Večný život,
ročník V., marec – apríl 1972, číslo 2.

Aké sladké slovo pre človeka, keďže žije v prostredí svárov, nepokojov a vojen! Možno o ničom inom ľudia nehovoria viac za posledné roky tak ako o pokoji. Človek túži po pokoji! Písmo svedčí pravdivo o ľudstve všeobecne: „Nemajú pokoja, hovorí môj Boh, bezbožní.“ (Iz 57,21) Pretože ľudia nemajú pokoj s Bohom, nemôžu ho mať ani navzájom. Príčinou nepokoja medzi jednotlivcami a národami je bezbožnosť. Boh to vedel a preto, aby človeku umožnil prístup k Svojmu pokoju, najprv odstránil hriech. Preto poslal a obetoval svojho Syna. A výsledok z Jeho obetovania je pokoj: „Skrze neho zmieril všetko, cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža.“ (K 1,20) Sám Boh vytvoril pokoj! Dielom smrti Pána Ježiša je pokoj! Na toto dielo sa hodil len Pán Ježiš. On položil dobrovoľne svoj život, prelial svoju krv a tak vytvoril pokoj. On podstúpil za ľudí spravodlivý trest, platil za ich dlhy. On vyhovel požiadavkám ako Božej spravodlivosti, tak i ľudskej potrebe pokoja. Hľa, na Pánovi Ježišovi Boh založil dokonalý večný pokoj!

No Kristus nielen urobil pokoj, ale On ho aj zvestoval a dodnes zvestuje ľuďom: „A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym.“ (Ef 2,17) Čo by nám to bolo platné, keby Kristus ten pokoj urobil a my by sme o ňom nevedeli? Pán Ježiš o tom vedel, preto keď ho urobil, prišiel a zvestoval: „Pokoj vám! A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“ (J 20,19-20) Táto Jeho zvesť je evanjelium pokoja. Je to posolstvo o vykonaní pokoja. Kto ho počuje a uverí Bohu, ten vyznáva: „Ospravedlnení súc z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ (R 5,1) Toto je pokoj z Boha, Boží pokoj vytvorený skrze obeť Pána Ježiša Krista za naše hriechy. Preto je Pán Ježiš Písmom nazvaný menom Knieža pokoja a Množiteľ pokoja: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh,Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža pokoja. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.“ (Iz 9,6-7)

Svet, ktorý Pána neprijme, nemôže mať tento pokoj. Či treba dokazovať, aký biedny je svet zmietaný nepokojom? Čo je platné ľuďom, že majú mnohé veci, keď nemajú Boží pokoj? No kto dosiahol tento pokoj s Bohom, ten je šťastný aj uprostred súženia na svete. Ako je to s tebou?