Články časopisu Kresťan
Abecedný zoznam ČLÁNKOV:  A B C D H J K L M N O P R S T Ú V Z
Abecedný zoznam SERIÁLOV:  P V

Náš Boh je spaľujúci oheň„Hľaďte, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí! Lebo ak tamtí neušli odbijúc toho, ktorý hovoril na zemi slová božského zjavenia, tým menej my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies, ... lebo náš Boh aj je ohňom spaľujúcim.“ (Žd 12,25.29)

Toto je veľmi dôležitý pohľad na Boží charakter. Už v Starom Zákone je opísaný a Ján Krstiteľ povedal: „Ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.“ (Mt 3,12)

Počuli sme, že Boh je svetlo, Boh je láska, Boh je duch a teraz Ho Písmo pripodobňuje k spaľujúcemu ohňu. Slovo „spaľujúci“ nás vedie k dôsledkom tohto ohňa, ktorý hubí, strávi a ničí, lebo len Boh môže zničiť.

Oheň zničí aj pri súdnej stolici Kristovej všetok neužitočný materiál použitý na stavbe. Aké je slávne vidieť zničené hŕby dreva, sena, slamy v ohni tak, že po nich nezostane ani pamiatka, ktorá by rušila večnú blaženosť!

Máme tiež strašný oheň Božieho súdu, ktorý sa prejaví v deň Pánov: „Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť slamou a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin Zástupov, takže im neponechá ani koreňa, ani haluzi.“ (Mal 4,1) Tiež v 2. liste Petrovom 3,10 sa píše o tom dni: „Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.“ Boh očistí zem ohňom, spaľujúcim ohňom.

Posledný raz vidíme tento prejav Božieho charakteru v Zjavení 20,10: „A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je šelma i falošný prorok a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.“ Tým bude ukončený Boží súd nad úhlavným nepriateľom Božím i ľudským.

Často počuť otázku: „Prečo Boh nezničí diabla, keď je všemohúci a nechá ho konať zlo?“ Odpoveď znie, že Boh určil čas súdu, aj čas vykonania rozsudku súdu. Boh má svoj čas. Napokon nezničí existenciu diabla, ale ho uvrhne do večného ohňa, aby bol trápený dňom i nocou na večné veky.

Všimnime si slová: „...diabol, ktorý ich zvádzal.“ On je vinný za záhubu nespočetného množstva bytostí z Božieho stvorenia. Boh to vie a spravodlivo mu za to odplatí večným trestom. Nech sa naša obmedzená myseľ nepokúša posudzovať správnosť Božieho rozsudku. Boh nemá záľubu v odsúdení, no na úkor lásky neukráti spravodlivosť. *Vo všetkých vlastnostiach je dokonalý a absolútny. Dokonalý v láske a dokonalý v súde. Keď predstupujeme pred takéhoto Boha a myslíme na oheň, ktorý čaká na každú bezbožnosť a neprávosť a že veriacim už nieto nijaké odsúdenie, peklo a večné trápenie, padneme pred Ním ďakujeme v pokore za Pána Ježiša, ktorý podstúpil oheň Božieho súdu za naše hriechy, keď bol pre ne ukrižovaný. Preto môžeme v pokore vyznať: Niet odsúdenie pre mňa. Moje oči nikdy neuzrú trápenie a oheň.

áno, náš Boh je Svetlo, ktoré nám zjavuje náš stratený stav. Náš Boh je láska, ktorou dal Svojho Syna, aby zomrel za nás. Náš Boh je Duch, ktorému sa máme klaňať, ale je hrozný Boh pre nevercov, posmievačov, ľahostajných a váhavých. Čitateľ! Aký je tvoj stav? Ak ešte nie si spasený, neodkladaj dosiahnuť pokoj s Bohom. Ak si už spasený, hľaď, aby si upevňoval svoje povolanie a vyvolenie.


*redakčná úprava pôvodného textu kvôli zrozumiteľnosti